Sklep online - Bigstarshoes.pl
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Sprawdź nasz Outlet do -60%

Darmowa dostawa od 150zł

Regulamin konkursu „Dzień Mamy z Big Star Shoes”.

Regulamin konkursu „#Dzień Mamy z Big Star Shoes”.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#Dzień Mamy z Big Star Shoes” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest dystrybutor obuwia Big Star Shoes - Intermax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Chełmińska 121, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762206589 (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 15.05.2024 do 25.05.2024 (dalej: okres trwania Konkursu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ogłoszenie wyników nastąpi 26.05.2024 r.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalach Facebook i Instagram przy pomocy kanałów marki Big Star Shoes pod adresem dostępnym: https://www.facebook.com/bigstarshoes  (dalej: Facebook), https://www.instagram.com/bigstarshoes/ (dalej: Instagram).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook i Instagram ani nie jest z nimi związany. Odpowiedzialność́ prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność́ za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook lub Instagram w sposób, którego nie da się̨ wyłączyć́ postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować́ swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość́ realizacji Konkursu.
 6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.                                                                                                                                                                                                                                                                             §2. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać́ się̨ z treścią̨ Regulaminu i zobowiązuje się̨ do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również̇ potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie mogą̨ wziąć́ osoby zamieszkałe w Polsce oraz posiadające profil publiczny w serwisie Facebook lub Instagram. Jeżeli dana osoba nie posiada profilu publicznego w serwisie Facebook lub Instagram, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać́ rejestracji w serwisie Facebook lub Instagram, zgodnie z zasadami tego serwisu.
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać́ wyłącznie z jego własnego profilu w serwisie Facebook lub Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę̨ do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      §3. Zadanie Konkursowe
 1. Konkurs na Facebooku polega na opublikowaniu komentarza pod Postem Konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Za co kochasz swoją mamę?” oraz zaproszenie do Konkursu 3 profili i oznaczenie ich.
 2. Konkurs na Instagramie polega na opublikowaniu komentarza pod Postem Konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Za co kochasz swoją mamę?” oraz zaproszenie do Konkursu 3 profili i oznaczenie ich.
 3. W Konkursie nie można przesłać́ Zgłoszenia w inny sposób niż opisany w § 2 pkt. Post Konkursowy na obu portalach zostanie opublikowany 15.05.2024 r., a Konkurs potrwa do 25.05.2024 r. do końca dnia, tj. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 26.05.2024 r.
 4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3, pkt.1 spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni po dwóch laureatów, biorących udział w konkursie na Facebooku oraz Instagramie.
 5. Laureaci wyłonieni spośród Uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie, zostaną poinformowani w komentarzu pod postem konkursowym lub treści tego samego posta.
 6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych (w obu serwisach), jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
 7. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie. W Konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.                                                                                                                                                                                                                                                  §4. Nagrody w Konkursie
 1. W Konkursie przewidziano łącznie 2 nagrody – po 1 nagrodzie na Facebooku i Instagramie (dalej: "Nagrody") tj. dowolne buty Big Star Shoes wybrane spośród dostępnych modeli ze strony www.bigstarshoes.pl
 2. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Warunkiem wydania Nagrody jest napisanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Facebook lub Instagram wiadomości prywatnej do organizatora. Należy w niej podać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody. Należy również podać wybrany produkt (link ze strony www) wraz z jego rozmiarem.
 4. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 7 dni roboczych od daty publikacji zwycięzców Konkursu, o których mowa w § 3. pkt 8 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 7. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych.
 8. Fundatorem nagród jest Intermax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Chełmińska 121, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762206589                                                                                                                                                                                                                                                    §5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora lub w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook przesłanej do Organizatora.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    §6. Dane osobowe
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą̨ wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    §7. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora

 

 

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium